ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน The Machine Learning for Metal Organic Frameworks’ Properties Prediction

โครงการการแข่งขันทำนายคุณสมบัติของวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ด้วยการ
(The Machine Learning for Metal Organic Frameworks’ Properties Prediction)

สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (Steering Committee) คณะกรรมการวิชาการ (Scientific Committee) และคณะกรรมการดำเนินงาน (Committee)

“กดหัวข้อเพื่อ download เอกสาร

https://cseathai.org/wp-content/uploads/2021/07/21-07-23-CSEA-DOC.pdf