ANSCSE25: Logo

ตราสัญลักษณ์สำหรับงานประชุมวิชาการ ANSCSE25 สื่อความหมาย ดังนี้

เครื่องหมายลูกศร : เป็นสัญลักษณ์ (symbol) หนึ่งที่มักพบในขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมักถูกเลือกเป็นไอคอนสำหรับคลิกเริ่มต้นโปรแกรมต่าง ๆ จึงเป็นภาพจำของการกดเริ่มต้นโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยในที่นี้ไอคอนลูกศรมีลักษณะคล้ายตัวอักษร A ซึ่งเป็นอักษรเริ่มต้นของคำย่อของการประชุมวิชาการทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 25 (ANSCSE25) โดยไอคอนดังกล่าวนี้สื่ออีกนัยถึงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการประชุมครั้งนี้

วงกลม 3 วง รอบเครื่องหมายลูกศร : ส่วนของวงกลมทั้ง 3 วงนี้ เป็นภาพที่สื่อถึงสัญญาณที่เกิดขึ้นจากการคลิกเม้าด้วยไอคอนลูกศร ซึ่งสีของส่วนของวงกลม คือ สีเหลือง สีอิฐ และสีเทา สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นของ ANSCSE25 ที่จะเริ่มขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ (สีเหลือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สีอิฐ) ซึ่งการเริ่มต้นงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะส่งกระทบต่อแวดวงวิชาการในวงกว้าง (สีเทา)