ประชุม สามัญประจำปี 2567

สมาคมวิทยาการคำนวณและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์
ขอเรียนเชิญ สมาชิกเข้าร่วมประชุม สามัญประจำปี 2567

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-14.00 น ลักษณะ Hybrid  
โดยขอความอนุเคราะห์ อาจารย์กรอกแบบตอบรับผ่าน google form 
ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม (วาระการประชุมแสดงในแบบฟอร์ม) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl3P1sBCtW_jfYrXWbgsNNOgjrwA5q2QERx0zXQOewa-eEtA/viewform
โดยสามารถเลือก
– 
เข้าร่วมประชุม onsite สถานที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  สามารถเข้าร่วมประชุม online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
– ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ANSCSE27 สามารถเข้าร่วมประชุม onsite และเริ่มรับประทานอาหารเวลา 12.30 น ที่ห้องประชุม) 

CSEA Individual Member Year 2024

ประกาศ รายชื่อสมาชิกประเภทบุคคล ประจำปี 2567
1 ดร. มนัสวี สุทธิพงษ์
2 รศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร
3 รศ.ดร. รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์
4 ผศ.ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ
5 ดร. ปรินทร์ ไชยปัญญา
6 รศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์
7 อ.ดร. นัฐธพล ยอดศิลป์
8 รศ.ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์
9 ผศ.ดร. ธนา ไม้หอม
10 รศ.ดร. ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม
11. ผศ.ดร. บดี หนูโท
12. ผศ.ดร. ธานิน นานอก
13. ดร. ฐิตาภรณ์ กนกรัตน
14. ผศ.ดร. มาลินี พรหมขัติแก้ว
15. ผศ. ดร. สุวิทย์ สุธีรากุล
16. รศ.ดร.วิยดา คำเอม
17. ผศ.ดร. การันต์ บ่อบัวทอง
18. รศ. ดร.วราภรณ์ พาราสุข
19. ศ.ดร.ภูมิ คําเอม
20. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
21. ดร. ยุวันดา อินจงกล
22. รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข
23. รศ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์
24. ผศ.ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา
25. รศ.ดร. นรินทร์ ลาวัลย์
26. ศ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์
27. รศ.ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา
28. ดร. สราวุธ อิ่มเพ็ง
29. ดร. บุศรินทร์ สวัสดิ์ล้น
30. รศ. ดร. สมศักดิ์ เพียรวณิช
31. ผศ.ดร. รฐวรรธน์ แดงเงิน
32. ดร. วุฒิไกร บุษยาพร
33. ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
34. ดร. รัตนาวลี รัตนวัน
35. ดร. จิตติมา มีประเสริฐ
36. จิรภัทร์ สันตติวงศ์
37. ดร.ปรียาพร พลดร
38. เจษฎา ดิษโสภา
39. อดิศักดิ์ บุญชื่น
40. รศ.ดร. ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม

ANSCSE27: Updated Schedule

Updated Schedule (01 April 2024)
📢ANSCSE 27: “International Annual Symposium on Computational Science and Engineering”
🏢at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
🗓️30 July – 3 August 2024
=================

📢📢📢 ANSCSE 27 is now “Open for Registration & Submission”
❓How to Register and Submit:
1) Create your account and register at https://anscse27.com/AbstractPlatform
2) Log in to the platform.
3) Under the Menu, select “Submission”
4) Click “Add”
5) Fill in the information about your work. And do not forget to select the SDG that your work will cover.
6) About the attached file, please use the Abstract Template form at https://anscse27.com/Download
*7) For those connecting to Chula Wifi, access to our website will be blocked. Please change the network to mobile or other network other than Chula Wifi and access via the same registration link https://anscse27.com/AbstractPlatform

⭐More info: https://anscse27.com/

ANSCSE26: Special issue Bangmod J-MCS

Special issue including selected papers presented to ANSCSE26

Invited Guest Editors:

Prof. Poom Kumam, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

Prof. Phatiphat ThounThong, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand

Participants to ANSCSE26 are invited to submit their contributions to Bangmod J-MCS starting by 1 March 2023, using the electronic editorial system
https://semnul.com/cjm/

CSEA Pioneer Award 2023: Prof. Dr. Supot Hannongbua

Professor Dr. Supot HANNONGBUA is a renowned computational chemist and materials scientist in Thailand. He earned his Ph.D. in Computational Chemistry from Innsbruck University in Austria in 1985. Currently a Professor at the Department of Chemistry, Faculty of Science in Chulalongkorn University, he has made significant contributions to the field.

Dr. Supot’s academic career is complemented by his administrative roles. He served as the President of the Science Society of Thailand under the Patronage of his Majesty the King, the Director of the Metallurgy and Material Science Research Institute and the Dean of the Faculty of Science at Chulalongkorn University. He is also a member of various boards, including the Office of the Education Council in Thailand, the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), the National Science Museum of Thailand, and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Currently as a member of the National Research and Innovation Committee, Supot actively contributes to shaping the research landscape and fostering innovation in the country.

Dr. Supot’s exceptional work has earned him numerous accolades. He has been recognized with the Young Scientist Award, the TWAS Prize for Young Scientists in Thailand, the National Award for the Distinguished Researcher in the Field of Physical Science and Mathematics, and the Outstanding Scientist. He has also received the TRF Senior Scholarship and the Most Cited TRF-Research Publication Award. In addition, he has been honored as an Outstanding Alumnus by KhonKaen University and the Faculty of S cience at Mahidol University. With over 205 publications in international journals, Supot’s research has had a global influence. His expertise in computational chemistry and materials science has expanded our understanding of these fields.

Beyond his academic pursuits, he is the founder of two successful startups, Siam Snail Company Ltd. and Unique Natural Company Ltd., which explore innovative and sustainable solutions based on fundamental scientific research. With a remarkable blend of academic excellence, leadership skills, entrepreneurial acumen, and a passion for scientific discovery, Professor Dr. Supot HANNONGBUA continues to be an influential figure in the scientific community. His contributions to research, education, and innovation have left an indelible mark on the scientific landscape, inspiring countless individuals to pursue excellence and explore the mysteries of the natural world.

ANSCSE26: Welcome message from Prof. Dr. Poom Kumam, ANSCSE 26 Chairman

Welcome Message from Prof. Dr. Poom Kumam
ANSCSE 26 Chairman

It is such a great honor for KMUTT to be hosting the 26th ANSCSE this year. We are very pleased that the events of such an exciting field of science are brought to our university. As computational method becomes increasingly more important in Science and Engineering, the need to collaborate and exchange ideas and experiences become more important as well. ANSCSE has a long history of being the major forum for computational scientists to communicate their ideas to their fellow scientists. Recently, the use of computational techniques has been extended to a broader domain of problems beyond science, such as the attempt to understand economy, human society, social networking. Especially, computational techniques are also utilized to hit global problems and goals, such as, renewable energy and pollutions, which leads the thematic area of this version of ANSCSE as the ‘Modern Computational Approaches for Decarbonized Society’. This year, we return to have our first full onsite conference since the COVID-19 pandemic, with many interesting international keynote speakers, workshops, and also presentations by many exciting researchers. I am confident that with the experience of the organizing team from KMUTT and strong academic committees from CSEA, we will have a great and fruitful conference. Finally, thank you for coming and we look forward to seeing all the participants in Pattaya.

Best wishes,
Prof. Dr. Poom Kumam
ANSCSE 26 Chairman
Center of Excellence in Theoretical and Computational Science (TaCS-CoE),Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand.

ANSCSE26: Welcome message form president of computational science and engineering association


Welcome Message from Dr. Supawadee Namuangruk
President of Computational Science and Engineering
Association (CSEA), Thailand

Dear Colleagues,

It is a great honor to extend a warm invitation for you to attend the ANSCSE26, the 26th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering, to be held on July 20- 22, 2023. This year the symposium is organized by the Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Computational Science and Engineering Association (CSEA), and National Nanotechnology Center (NANOTEC). ANSCSE has always been one of the greatest gatherings of computational science and engineering researchers. After 26 years, we have seen many signs of progress and many exciting research being conducted in this area and the vital role of computational science in real social problems becomes clearer and clearer day by day.

One of the great spirits of ANSCSE is the live discussion among fellow international researchers on the advancement in all fields of computational science and engineering.After a few days of intense discussion on our research, the organizers kindly arranged an excursion to Nong Nooch Tropical Garden & Cultural Village, Pattaya. Finally, thank you in advance for sharing your research, thoughts, and ideas in ANSCSE26 and I look forward to meeting all of you.

Best wishes,
Dr. Supawadee Namuangruk
President of Computational Science and Engineering Association (CSEA), Thailand