CSEA: คณะกรรมการบริหารสมาคม 2563-2565

คณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริหารสมาคม (2564-ปัจจุบัน) ได้แก่

1. ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ทำหน้าที่ นายกสมาคม
2. ศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ทำหน้าที่ อุปนายกสมาคม
3. ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ทำหน้าที่ นายทะเบียน
4. ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ทำหน้าที่ เหรัญญิก
5. รศ.ดร.นาวี กังวาลย์ ทำหน้าที่ ปฏิคม
6. ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
7. ดร.ชมพูนุช รุ่งนิ่ม ทำหน้าที่ เลขานุการ

ที่ปรึกษาอาวุโส
1. ศ.วุฒิชัย พาราสุข
2. ศ.สุภา หารหนองบัว 
3. ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล