ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน The Machine Learning for Metal Organic Frameworks’ Properties Prediction

โครงการการแข่งขันทำนายคุณสมบัติของวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ด้วยการ (The Machine Learning for Metal Organic Frameworks’ Properties Prediction) สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (Steering Committee) คณะกรรมการวิชาการ (Scientific Committee) และคณะกรรมการดำเนินงาน (Committee) “กดหัวข้อเพื่อ download เอกสาร” http://cseathai.org/wp-content/uploads/2021/07/21-07-23-CSEA-DOC.pdf

ANSCSE24: Abstract Book and Publications

Download Overall ProgramDownload ANSCSE24 Abstract Book The accepted full paper for ANSCSE24 will be published in Thai Journal of Mathematics (indexed by SCOPUS) http://thaijmath.in.cmu.ac.th Computational and Mathematical Methods (Wiley) https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25777408 Journal Science and Science Education. www.tci-thaijo.org/index.php/JSSE

ANSCSE24: Receipt

Your e-receipt was sent you via e-mail. If you cannot get the e-receipt or want to change “Name and Address” please contact us via email bundet.b@ku.ac.th or anscse24.kukps@gmail.com Download ประกาศ การส่งใบสําคัญรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผ่านระบบอีเมลล์ Contact: Computational Science and Engineering Association (CSEA) Email Read More …

CSEA: คณะกรรมการบริหารสมาคม 2563-2565

คณะกรรมการบริหารสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคมมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารสมาคม (2564-ปัจจุบัน) ได้แก่ 1. ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ทำหน้าที่ นายกสมาคม2. ศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ทำหน้าที่ อุปนายกสมาคม3. ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ทำหน้าที่ นายทะเบียน4. ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ทำหน้าที่ เหรัญญิก5. รศ.ดร.นาวี กังวาลย์ ทำหน้าที่ ปฏิคม6. ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์7. Read More …

ANSCSE 24: Invitation

ANSCSE24 Due to the COVID19 situation, ANSCSE24 will be held online, on 28-30 April, 2021. Abstract submission deadline (final extended) : Mar 31, 2021 We are glad to invite you to attend the 24th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE24). Read More …

ANSCSE 23

The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23) ANSCSE serves as an annual international forum for computational scientists and engineers. The goal is to foster the collaboration among researchers in the field of computational science and engineering. The major Read More …

ANSCSE22: Invitation

22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering(ANSCSE22) Date: August 2-3, 2018 / Place: Faculty of Science, Chulalongkorn University Dear Colleagues, On behalf of the organizing committee, we would like to cordially invite you to join the 22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE22), which will take Read More …

CSEA: คณะกรรมการบริหารสมาคม 2560-2563

คณะกรรมการบริหารสมาคมมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารสมาคม (2560-2563) ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสมาคมมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย พาราสุข ทำหน้าที่ นายกสมาคม 2. ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่ อุปนายกสมาคม 3. ดร. ศุภกิจ Read More …