วัตถุประสงค์

สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การวิจัย การศึกษา การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ โดยนิยามของคำว่า วิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ คือ ศาสตร์ที่นำคอมพิวเตอร์ การคำนวณเชิงตัวเลข และวิทยาการหลากสาขา เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการค้นคว้าดังกล่าว