กิจกรรม

การประชุมวิชาการ ANSCSE

ในระยะเริ่มแรกของสมาคม กิจกรรมหลักที่สมาคมดำเนินการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ คือ การจัดการประชุมวิชาการ ANSCSE หรือ Annual Symposium on Computational Science and Engineering ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการด้านวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยประกอบด้วยการบรรยายรับเชิญโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัย และ นักศึกษา การแสดงนิทรรศการ บางปียังจัดให้มีการอบรม หรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจอีกด้วย