Thailand Machine Learning for Chemistry Competition

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน Data Science แนวใหม่ในเมืองไทย ที่ผสมผสานกับโจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยด้านเคมีและวัสดุศาสตร์
รับสมัครวันที่ 1-14 กันยายน 2564

ชิงรางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 100,000 บาท

tmlcc.cseathai.org

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขัน The Machine Learning for Metal Organic Frameworks’ Properties Prediction

โครงการการแข่งขันทำนายคุณสมบัติของวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ด้วยการ
(The Machine Learning for Metal Organic Frameworks’ Properties Prediction)

สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ (Steering Committee) คณะกรรมการวิชาการ (Scientific Committee) และคณะกรรมการดำเนินงาน (Committee)

“กดหัวข้อเพื่อ download เอกสาร

http://cseathai.org/wp-content/uploads/2021/07/21-07-23-CSEA-DOC.pdf

ANSCSE24: Welcome Message

Dear Friends and Colleagues,

On behalf of the Computational Science and Engineering Association (or in short CSEA), I am honored and delighted to welcome all of you to ANSCSE24 conference. It is a great honor for CSEA to be a co-host of ANSCSE24 together with Department of Chemistry, Faculty of liberal art and science, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus this year. Over twenty years, ANSCSE has a long history of gathering researchers who are in the field of computational science and engineering to cross-fertilize ideas and to strengthen both local and international networks. Due to the covid19 pandemic, we could not hold the conference last year and we postponed it to this year. This is the first time we will make the ANSCSE conference online. The theme of this year is “Confronting the global challenges” Under this theme, ANSCSE24 covers various disciplines of computational science and engineering including fields of Chemistry,
Physics, Biology, Fluid Dynamics, Solid Mechanics, High Performance Computing, Cloud Computing and Computer Science and Engineering. This symposium aims to provide an exciting venue for scientists to present and exchange
ideas, as well as to renew existing collaborations and to develop new ones. ANSCSE24 also offers a great opportunity for academic and industrial researchers to meet up and exchange ideas and information. As the chair of CSEA, I would like to express my appreciation to all the committee chairs, the program chairs, the scientific committee, the reviewers, our sponsors, and especially the conference chair, Assistant Professor Bundet Boekfa. Last but not least; we should especially thank the local organizing committee teams. They have worked extremely hard in planning and organizing the technical programs and supporting the social arrangements. Finally, ANSCSE24 truly serves as a venue for networking and knowledge sharing through comprehensive presentations as well as high-level plenary and panel sessions. We hope that everyone will gain new knowledge and think up of informative ideas for solving the global
challenges ahead of us.

Sincerely yours,
Dr. Supawadee Namuangruk
President of Computational Science and Engineering Association
(CSEA), Thailand

ANSCSE24: Receipt

Your e-receipt was sent you via e-mail. If you cannot get the e-receipt or want to change “Name and Address” please contact us via email bundet.b@ku.ac.th or anscse24.kukps@gmail.com

Download ประกาศ การส่งใบสําคัญรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผ่านระบบอีเมลล์

Contact: Computational Science and Engineering Association (CSEA) Email csea.association@gmail.com or phone 02-564-6900 ext 2629

CSEA: คณะกรรมการบริหารสมาคม 2563-2565

คณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริหารสมาคม (2564-ปัจจุบัน) ได้แก่

1. ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ทำหน้าที่ นายกสมาคม
2. ศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ทำหน้าที่ อุปนายกสมาคม
3. ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ทำหน้าที่ นายทะเบียน
4. ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ทำหน้าที่ เหรัญญิก
5. รศ.ดร.นาวี กังวาลย์ ทำหน้าที่ ปฏิคม
6. ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
7. ดร.ชมพูนุช รุ่งนิ่ม ทำหน้าที่ เลขานุการ

ที่ปรึกษาอาวุโส
1. ศ.วุฒิชัย พาราสุข
2. ศ.สุภา หารหนองบัว 
3. ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

ANSCSE 24: Invitation

ANSCSE24

Due to the COVID19 situation, ANSCSE24 will be held online, on 28-30 April, 2021. Abstract submission deadline (final extended) : Mar 31, 2021

We are glad to invite you to attend the 24th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE24). The ANSCSE24 is organized by the Department of Chemistry, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus), Nakhon Pathom, Thailand.

ANSCSE24 is a joint effort of Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus and Computational Science and Engineering Association (CSEA) Thailand. The conference serves as an international forum for researchers in the field of computational science and engineering, to exchange their experience, stimulate ideas, and strengthening their research collaborations. Postgraduates and undergraduates are also welcome to participate. The theme of ANSCSE 24 is “Confronting the Global Challenges”.  We are pleased to invite you to submit an abstract for oral or poster presentation for consideration at the ANSCSE 24 online-conference. DEADLINE FOR SUBMISSIONS : FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021

The conference focuses on five main topics, including, but not limited to:

 • Computational Chemistry (CHE)
 • High Performance Computing, Computer Science, and Engineering (CSE)
 • Computational Biology, Bioinformatics, Biochemistry, and Biophysics (BIO)
 • Mathematics and Statistic (MST)
 • Computational Physics, Computational Fluid Dynamics, and Solid Mechanics (PFD)

ANSCSE 23

The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23)

We cordially invite you to participate in the 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE23) under theme “55th Anniversary of Science, Chiang Mai University: Study@Science Expanding Your Mind” at Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, during June 27-29, 2019.  The ANSCSE23 is organized by Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.

The scientific program will cover current advances in the research and application of Computational Science and Engineering with the following sessions.

 • Computational Chemistry (CHE)
 • Computational Biology, Bioinformatics, Biochemistry, and Biophysics (BIO)
 • Computational Physics, Computational Fluid Dynamics and Solid Mechanics (PFD)
 • High Performance Computing, Computer Science and Engineering (CSE)
 • Mathematics and Statistics (MST)
 • Experiment meets theory (EMT)

 For more details, please visit our official website at http://anscse23.ccl-cmu.com

http://math.science.cmu.ac.th/news-detail.php?id=95#.YN3diegzY2w

ANSCSE22: Invitation

22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering(ANSCSE22)

Date: August 2-3, 2018 / Place: Faculty of Science, Chulalongkorn University

Dear Colleagues,

On behalf of the organizing committee, we would like to cordially invite you to join the 22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE22), which will take place on 2 – 3 August 2018 at Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. The ANSCSE22 is organized by Chulalongkorn University, National e-Science Infrastructure Consortium, and Computational Science and Engineering Association (CSEA).

Like the preceding successful ANSCSE conferences, the ANSCSE22 will continue to serve as a major international forum for computational scientists and engineers in Thailand. The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experience, latest research results, and ideas about all aspects of Computational Science and Engineering. In addition, we hope this conference will help strengthening research collaboration in computational science and engineering nationally and internationally.

The scientific program will cover current advances in the research and application of Computational Science and Engineering with the following sessions.

 • Computational Biology and Bioinformatics
 • Computational Chemistry, Biochemistry, and Biophysics
 • Computational Physics, Computational Fluid Dynamics and Solid Mechanics
 • High Performance Computing, Computer Science Mathematics and Engineering

We will inform you about more information of the conference soon. At the moment, please mark your calendars and save the date to attend the ANSCSE22. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us by email to anscse22@gmail.com.

Yours sincerely,
ANSCSE22 Organizing Committee